Pohrebni sluzba Pietas

Jak postupovat při úmrtí

1. Při úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení

V těchto zařízeních ohledání zemřelého a jeho dočasné uložení zajišťuje zdravotnický personál, který dle zvyklostí oznámí příbuzným úmrtí např. telefonicky a vyzývá pozůstalé k vyzvednutí osobních věcí zemřelého. Další služby spojené s pohřbem budou provedeny na základě sjednání s pohřební službou Pietas.

2. Při úmrtí doma

Nejdříve přivolejte lékaře, příp. záchrannou službu (155). Přivolaný lékař prohlédne zemřelého a vystaví ohledací list („List o prohlídce mrtvého"). Poté odvoz zemřelého zajistí naše pohotovostní služba, tel.: 604 555 500.

3. Úmrtí na veřejnosti

Stejně jako při úmrtí doma musí být k ohledání zemřelého přivolán lékař (telefonní číslo 155). Pokud není na místě nikdo z příbuzných, zajistí odvoz a dočasné uložení přivolaný lékař nebo Policie ČR, která také rodinu informuje.

Vyřízení pohřbu

K vyřízení pohřbu přineste s sebou do kanceláře pohřební služby:

Přineste s sebou oblečení pro zemřelého, ve kterém bude pohřben.

Druhy pohřbů

S obřadem – rozloučení v obřadní síni nebo v kostele s následným zpopelněním

Smuteční obřad – rozloučení se zemřelým se může konat v jakékoliv obřadní síni nebo v jakémkoliv kostele či modlitebně dle přání pozůstalých. V kanceláři pohřební služby bude sjednán den a hodina smutečního obřadu. Můžete zde dohodnout tisk parte na počkání včetně obálek, účast řečníka, možnost promítání fotografií nebo vlastního videa (lze doručit ve fyzické i elektronické podobě), květinovou vazbu (věnce a kytice včetně stuh), reprodukovanou hudbu v průběhu smutečního obřadu a další služby.

S obřadem – rozloučení v obřadní síni nebo v kostele s následným uložením do země

Postup je obdobný jako u obřadu s následným zpopelněním. Po ukončení smutečního obřadu bude zemřelý převezen k Vašemu hrobu, kde dojde k uložení.

U církevních obřadů je nutné vyhledat příslušného faráře a dohodnout s ním podrobnosti obřadu (datum a čas).

Zpopelnění bez obřadu

Na základě sjednání převezeme zemřelého do krematoria ke zpopelnění. Na přání pozůstalých je možné zajistit přítomnost u kremace nebo provedení zpopelnění v přesně stanovenou hodinu. Datum zpopelnění je uvedeno na dokladu o zpopelnění, který obdrží pozůstalý (sjednavatel) spolu s urnou.